Land - For Sale - Warszawa, Poland


Działka dla Dewelopera

 Asking Price
Gwarna - Wilanów - Warszawa, Poland
Date Available: 24/10/2018
ID: 810181018-6
Polish
Disclaimer:
Translations of the property description are powered by Google Translate and does not guarantee the accuracy of the results. The Translation may not match description in the original language.
Oferta dla developera na dużą inwestycję mieszkaniowo usługową, z możliwością zakupienia dodatkowej powierzchni sąsiadującego z tą nieruchomości ą gruntu do niespełna 2 ha łącznie, za niewysoką cenę – PLN 400,- / za 1m 2.
Piękna, zielona, malownicza okolica. Cisza i dużo wolnej przestrzeni wokół. W pobliżu niska zabudowa, przeważnie mieszkaniowa wolno stojąca, pętla autobusowa, kościół.
Obwodnica Południowa w bezpieczne, aczkolwiek dogodnej odległości.
Media : prąd, woda, natomiast kanalizacja w ul. Bruzdowej, oddalonej ok. 500 m od działki.
Na sprzedaż udział 1/2 w dużej działce, hektarowej pod zabudowę jednorodzinną wolno stojącą, jedno lub dwulokalową i bliźniaczą jednolokalową, ( przeznaczenia podstawowe) oraz usługową, nieuciążliwą o niskiej intensywności ( przeznaczenie uzupełniające ). MPZU obejmuje ten teren w strefie MU3.
Dla zabudowy wolnostojącej, jedno, lub dwulokalowej, powierzchnia nowo wydzielonej działki nie może być mniejsza, niż 1.200 m2, zaś dla zabudowy bliźniaczej jednolokalowej – 1.600 m2, tj. po 800 m2 na segment ( bez prawa powtórnego podziału działki ). Powierzchnia już istniejącej, nie zabudowanej działki, dla ww. rodzajów zabudowy, nie może być mniejsza niż 800 m2, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów, obowiązujących dla terenów MU3. Wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12 m wysokości ( trzy kondygnację, w tym poddasze użytkowe ), natomiast wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej został ustalony na poziomie 60 %. Dla usług, jako inwestycji towarzyszącej typu np. handel, gastronomia, sport i rekreacja ustalono wysokość zabudowy 9 – 13 m., zaś powierzchnia biologicznie czynna w przypadku ww. usług nie może być mniejsza, niż 30 % zabudowy usługowej. Na odpowiednich powierzchniach mogą być także realizowane obiekty oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej. W przypadku realizacji obiektów o charakterze kultu religijnego, wysokość zabudowy może zostać rozszerzona do 14 m wysokość. Budynki mogą być podpiwniczone.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zapraszam do prezentacji i udanego zakupu.

An offer for a developer for a large residential and service investment, with the possibility of purchasing an additional plot of land adjacent to this property, up to less than 2 ha in total, for a low price - PLN 400, - / for 1m 2.
Beautiful, green, picturesque surroundings. Silence and a lot of free space around. Near low buildings, mostly free-standing, bus terminus, church.
Southern ring road in a safe, but convenient distance.
Utilities: electricity, water, and sewerage in ul. Bruzdowa, about 500 m away from the plot.
For sale, a share of ½ in a large plot, per hectare, for detached single-family housing, one or two-twin and single-unit, (primary use) and service, no-load-bearing with low intensity (supplementary purpose). MPZU covers this area in the MU3 zone.
For detached, one or two-bay buildings, the area of a newly separated plot can not be less than 1,200 m2, and for a single-unit semi-detached building - 1,600 m2, ie 800 m2 per segment (without the right to re-divide the plot). The area of an existing, unbuilt plot of land, for the aforementioned types of buildings, can not be less than 800 m2, provided that the remaining requirements applicable to the MU3 sites are met. The height of buildings can not exceed 12 m in height (three storeys, including usable attic), while the biologically active area index has been set at 60%. For services, as an accompanying investment such as trade, gastronomy, sport and recreation, the construction height of 9 - 13 m has been determined, while the biologically active area in the case of the above-mentioned services can not be less than 30% of service buildings. Facilities for education, culture, health and social welfare can also be implemented on appropriate areas. In the case of the implementation of religious facilities, the height of the building can be extended to 14 m height. The buildings can be basement.

This announcement does not constitute an offer within the meaning of the provisions of the Civil Code.

I invite you to a presentation and a successful purchase.

All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. No warranties or representations are made of any kind.
Managing Agent
Zofia Petitjean - RE/MAX Capital
Zofia Petitjean
Show...
Show...
Show...

SEND A MESSAGE

 
Zofia Petitjean

RE/MAX Capital

Aleja Rzeczypospolitej 20 lok. U1
Miasteczko Wilanów

Warszawa, Mazowieckie, Poland
02-972

Favourites

Share & Compare


Recently Viewed

Share & Compare